HUF

Adatkezelési Tájékoztató

 

A Trickea Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.trickea.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapot használó és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybevevő felhasználók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli, a Honlapon dekortermékek (a továbbiakban: Termékek) értékesítésével és leszállításával kapcsolatban.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon és a Termékek értékesítésével és szállításával kapcsolatban az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával, Vásárlás esetén külön elfogadó checkbox kipipálásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


 1. Definíciók
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármilyen információ;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

 

2. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, valamint a Szolgáltatást használó (a Terméket megrendelő) azonosítása érdekében, csak a szükséges mértékben tárolja és kezeli.

Amennyiben az Érintett a Honlapon rendelést ad le, a termékek és a megrendelő beazonosításához és a Termék leszállításához, valamint a számla kiállításához szükséges személyes információk gyűjtésre és tárolásra kerülnek.

Amennyiben az Érintett által közölt személyes információ Harmadik Félhez kapcsolódik, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Érintett megszerezte a szükséges hozzájárulást Harmadik Féltől a személyes információk közlésére vonatkozóan.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

3. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, illetve a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

4. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név: Trickea Hungary Kft.

Székhely: Budapest 1145 Bácskai utca 1/c

Nyilvántartási szám: 01-09-338646

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26675938-2-42.

Közösségi adószám:HU26675938.

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11709002-25966220

E-mail cím: info@trickea.hu

 

5. Az adatkezelés időtartama

A megrendelés/regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelését csak célhoz kötötten és a kapcsolódó jogszabályok szerinti ideig kerülnek megőrzésre. 

Az Érintett regisztrációjának törlésére bármikor, a törlési kérelem (postán, emailben) elküldését követően kerülhet sor a 4. pontban meghatározott elérhetőségek egyikére. Az adatok törlését a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti az Adatkezelő.

A személyes adatok kezelése során az adattakarékosság, illetve a korlátozott tárolhatóság elvét alkalmazza a Szolgáltató, vagyis az Érintett adatait csak addig kezeli, tárolja, ameddig az adat tárolására törvényi felhatalmazás alapján köteles. A kötelező tárolási idő lejárta után a személyes adatok törlésre kerülnek. 

 

6. A kezelt személyes adatok köre

 

6.1. A vásárlás (megrendelés) során kötelezően megadott adatok

A Honlapon a Vásárlások érdekében az Érintettnek kötelezően meg kell adnia az alábbi adatokat:

 • Név
 • Cégnév (opcionális)
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • E-mail cím
 • Telefonszám

 

Az adatkezelés célja a vásárlók azonosítása és a velük történő kapcsolattartás.

A személyes adatok az érintett hozzájárulásán, valamint szerződéses kötelezettségen alapszik.

Az Adatkezelő ezen adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, kivéve a számlázáshoz kapcsolódó személyes adatok, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

 

6.2. Kapcsolatfelvétel

A honlapon bárkinek lehetősége van, hogy a kapcsolat menüpontban elektronikus üzenetet küldjön a Trickea Hungary Kft. részére.

A megfelelő tájékoztatás érdekében az érintettnek, az alábbi személyes adatokat kell megadnia:

 • Név
 • E-mail cím
 • Üzenet tárgya
 • Üzenet szövege

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de maximum 2 évig tart.


6.3. Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében 

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat, 
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Az online fizetési folyamat során a Barion Payment Zrt. a hitelesítés valamint a munkamenet biztosítása érdekében cookiekat (sütiket) használ. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi elérhetőségen megtalálható: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

Az alábbiakban részletezzük a weboldalunkon használt sütiket:

Süti neve

Süti leírása és célja

Szolgáltató

Érvényesség

ba_vid

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Érintett által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Érintett böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy az Érintett böngészési szokásaiból származó adatokról az Adatkezelő tudja, hogy egy felhasználótól származnak.

Barion Payment Zrt.

Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig

ba_vid.xxx

Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Érintett által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Érintett böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy Adatkezelő követhesse Érintett böngészési szokásait két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az Érintett első, a mostani és az utolsó látogatása időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.

Barion Payment Zrt.

Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig

ba_sid

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Érintett által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Érintett böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy az Érintett munkamenetét Adatkezelő azonosítani tudja honlapokon átívelően.

Barion Payment Zrt.

30 percig

ba_sid.xxx

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az Érintett által használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Érintett böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy az Érintett böngészőjének munkamenetét (session) Adatkezelő azonosítani tudja az adott honlapon belül.

Barion Payment Zrt.

30 percig

BarionMarketingConsent.xxx

Célja Érintett azon nyilatkozatának tárolása, hogy hozzájárult-e a böngészési szokásaiból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásai vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítése érdekében. Amennyiben Érintett hozzájárult, akkor a működéshez szükséges cookie-k között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookie-k által gyűjtött adatokat, és az Érintett böngészési szokásait a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználja Adatkezelő, személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítése érdekében.

Barion Payment Zrt.

Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig

Media and advertiser partners’ cookie

Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookie-k működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek.

Lásd: a Barion Payment Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

A cookie-król részletes tájékoztatás az egyes partner cookie tájékoztatójában található. Az ilyen célú cookie-kat használó partnerek listája a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt található.

 

 

6.4. Bankkártyás fizetés

Ha az Érintett a weboldalon keresztül történő vásárlás során bankkártyás fizetést választ, akkor a vásárlás a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) által üzemeltetett on-line fizetési szolgáltatás rendszeren keresztül történik.

A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ 

Az Érintett a bankkártyás fizetés lehetőségének igénybevételével és az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatának elfogadásával együtt egyben elfogadja Barion Payment Zrt. által üzemeltetett on-line fizetési szolgáltatás szerződési feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit is.

Az átadott személyes adatok köre: 

 • Vásárlás összege
 • kosár tartalma
 • telefonszám
 • e-mail cím

Az adatfeldolgozás célja a megrendelt termék ellenértékének kifizetése

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.

 

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére az érintett hozzájárulása nélkül nem adják át.

 

Áruszállítás

Név: Foxpost Zrt.

Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9

Az áruszállításhoz szükséges, az adatkezelő részéről átadott adatok:

Név

Cégnév

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Adatkezelés célja: A megvásárolt termékek Érintett számára történő kézbesítése érdekében veszi igénybe.

A Foxpost Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az áruszállításhoz szükséges, az adatkezelő részéről átadott adatok:

Név

Cégnév

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Az adatkezelés célja: A megvásárolt termékek Érintett számára történő kézbesítése érdekében veszi igénybe.

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el:

https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf

 

Név: Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az áruszállításhoz szükséges, az adatkezelő részéről átadott adatok:

Név

Cégnév

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Az adatkezelés célja: A megvásárolt termékek Érintett számára történő kézbesítése érdekében veszi igénybe.

A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#2

Tárhelyszolgáltatás

Név: Domain Tank Informatikai Kft

Cím: 2151 Fót, Alagi utca 12/b

Bankkártyás fizetés

Név: Barion Payment Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

A bankkártyás fizetés során az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra: vásárlás összege, kosár tartalma, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés célja: Online bankkártyás fizetés biztosítása a vásárlók számára

A Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Hozzáféréshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni és megismerni a Szolgáltató által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokat. 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, korlátozás

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 25 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá adatainak korlátozását (jogellenes vagy pontatlan adatkezelés miatt). A Szolgáltató korlátozza a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. 

A helyesbítésről, törlésről és korlátozásról az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy korlátozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy korlátozás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Név: Trickea Hungary Kft.

Székhely: Levelezési cím: 1145 Budapest Bácskai utca 1/c

E-mail cím: info@trickea.hu

 

8.4. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérheti, hogy a Szolgáltató a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre. 

8.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap/Szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatás igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

10. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek belső levelező rendszeren keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás az értesítést követő 30. napon lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 02.22. napjától érvényes.